หน้าหลัก I   English I  Thai  
สมัคร
วีซ่าประเทศเดนมาร์ก
ใน
ประเทศไทย
รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับวีซ่า
เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท

โปรดทราบว่าเอกสารที่จำเป็นต่อไปนี้จะต้องถูกจัดเตรียมโดยผู้ยื่นคำร้องขอในการสมัครขอวีซ่า

หนังสือเดินทางต้องมีอายุอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากวันที่กำหนดว่าจะเดินทางออกนอกประเทศในกลุ่มเชงเก้น หรือ ในกรณีที่มีการเดินทางเข้าออกหลายครั้ง (วีซ่าประเภทเดินทางเข้าออกได้หลายครั้ง) ก็ต้องมีอายุอย่างน้อย 3 เดือนหลังจากวันที่กำหนดว่าจะเดินทางออกนอกประเทศในกลุ่มเชงเก้น

หนังสือเดินทางต้องมีที่ว่าง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า (1 หน้าสำหรับการติดสติ๊กเกอร์วีซ่าและอีกหนึ่งหน้าสำหรับการประทับตราวีซ่า ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง

โปรดรับทราบว่า สถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย จะไม่ยอมรับหนังสือเดินทางที่มีหน้าแทรกเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น 

โปรดทราบ: ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าบริษัท วีเอฟเอสฯ

สำหรับหนังสือเดินที่ได้ผ่านขั้นตอนแล้ว สามารถติดต่อรับคืนได้จากศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า บริษัทวีเอฟเอสฯ ประจำประเทศไทย ระหว่างเวลา 13.00 น.-16.00 น. ผู้ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้โดยคลิกที่ Track your Application. ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ขั้นที่ 1
คำร้องขอวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก / ไอซ์แลนด์ และ วีซ่าการพำนักระยะยาวสามารถยื่นขอได้ที่ศูนรับยื่นวีซ่า

ขั้นที่ 2
ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดแน่ใจว่าคุณได้อธิบายจุดมุ่งหมายของการไปเยี่ยมได้กระจ่างชัดแล้ว - ขอให้จำไว้ว่ายังมีเราคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดช่วงที่วีซ่าของคุณอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการแต่ไม่ได้รับอนุญาตในการช่วยคุณในการเลือกชนิดของวีซ่า เราไม่สามารถให้คำตอบคุรได้ว่าระยะเวลาในการทำวีซ่าจะเสร็จเมื่อไรเพราะว่าการพิจารณาทั้งหมดขึ้นอยู่กับสถานฑูตเดนมาร์ก

ขั้นที่ 3
กรุณาไปที่ลิ้งค์ “เกี่ยวกับการขอวีซ่าทั้งหมด” เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนและข้อมูลของวีซ่า

ขั้นที่ 4
กรุณาทำความเข้าในข้อกำหนดของความปลอดภัยก่อนที่คุณจะมายื่นขอวีซ่าที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าสถานฑูตเดนมาร์ก,กรุงเทพ