หน้าหลัก I   English I  Thai  
สมัคร
วีซ่าประเทศเดนมาร์ก
ใน
ประเทศไทย
รายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับวีซ่า
เอกสารที่จำเป็นสำหรับการยื่นขอวีซ่าทุกประเภท

โปรดทราบว่าเอกสารที่จำเป็นต่อไปนี้จะต้องถูกจัดเตรียมโดยผู้ยื่นคำร้องขอในการสมัครขอวีซ่า

หนังสือเดินทางจำเป็นต้องมีอายุในการใช้งานเหลือ 6 เดือน เป็นอย่างต่ำ นับตั้งแต่วันเดินทางจากประเทศไทย และโปรดรับทราบว่า สถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย จะไม่ยอมรับหนังสือเดินทางที่มีหน้าแทรกเพิ่มเติมใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านไม่มีหน้าว่างแม้แต่หน้าเดียวที่วีซ่าสามารถประทับได้ จะต้องมีการทำหนังสือเดินทางใหม่ ก่อนทำการยื่นคำร้องขอวีซ่า

โปรดทราบ: ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าบริษัท วีเอฟเอสฯ

นัดหมายโดยวีเอฟเอส
(ผู้ยื่นคำร้องจะต้องโทรศัพท์เพื่อทำการนัดหมายและสัมภาษณ์เพิ่มเติมตามที่ทางสถานทูตแจ้งมา)

นัดหมายสำหรับการรับวีซ่า
นัดหมายสำหรับการส่งใบสมัครที่สถานทูต
นัดหมายสำหรับการสัมภาษณ์ที่สถานทูต

กรุณาอ่านรายละเอียดด้านล่างต่อไปนี้:

การนัดหมายรับวีซ่าและวีซ่าถาวรที่ยื่นเรื่องที่สถานฑูต:
ในกรณีของคำร้องที่เคยยื่นมาก่อน
(สถานทูตต้องได้รับการพิจารณาจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเดนมาร์ก/คณะกรรมการกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไอซ์แลนด์ก่อนและผู้ยื่นคำร้องได้รับแจ้งจากทางสถานทูต)
ระยะเวลาในการดำเนินการ:15 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ยื่นขอวีซ่าด้วย (ไม่นับรวมวันที่ยื่นขอวีซ่าและวันที่ส่งคืนหนังสือเดินทาง) อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่การพิจารณาอาจนานกว่าที่กำหนด
ทำการนัดหมายกับทาง บริษัท วีเอฟเอส ฯ
 
วีซ่า: ยื่นหนังสือเดินทาง, บัตรโดยสารเดินทางไปกลับ, ประกันสุขภาพและสมุดบัญชีธนาคารปรับยอดล่าสุด (รวมถึง เอกสารเพิ่มเติมซึ่งทางสถานทูตหรือกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเดนมาร์ก/คณะกรรมการกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไอซ์แลนด์ต้องการ) ตามวัน เวลา ที่ได้นัดหมายล่วงหน้ากับทาง บริษัท วีเอฟเอส ฯ โดยยื่นเอกสารที่
สถานทูตและเวลาที่ยื่นจะต้องเป็น เวลาก่อนเที่ยง (12.00 น.)
วีซ่าระยะยาว: ยื่นหนังสือเดินทางและรูปถ่าย(หากทางสถานทูตต้องการ) ตามวัน เวลา
ที่ได้นัดหมายล่วงหน้ากับทางบริษัทวีเอฟเอส ฯ โดยยื่นเอกสารที่ สถานทูต และเวลาที่ยื่นจะต้องเป็นเวลาก่อนเที่ยง (12.00 น.) ผู้ซึ่งได้ติดต่อเพื่อยื่นเรื่องสำหรับวีซ่าประเภทพำนักในประเทศเดนมาร์กและยังไม่ได้ยื่นใบคำร้องด้วยตนเอง จะต้องมารับใบอนุญาตที่สถานทูตด้วยตนเองเท่านั้น

*** ทางสถานทูตจะคืนหนังสือเดินทางพร้อมกับวีซ่า/ใบอนุญาตให้กับผู้ยื่นคำร้องในวันเดียวกัน ระหว่างเวลา 14.00 น.- 15.00 น.

สำหรับกรณีการยื่นคำร้องใหม่ – ให้ยื่นได้ที่ศูนย์รับคำร้องวีซ่า (วีเอฟเอส)

ระยะเวลาการดำเนินการ: 15 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ยื่นขอวีซ่าด้วย (ไม่นับรวมวันที่ยื่นขอวีซ่าและวันที่ส่งคืนหนังสือเดินทาง) อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่การพิจารณาอาจนานกว่าที่กำหนด

นัดหมายสำหรับการส่งใบคำร้องที่สถานทูต:
สำหรับผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าและวีซ่าระยะยาวที่สถานทูต

รอเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์นับจากวันที่ได้รับการติดต่อ

นัดหมายสำหรับการสัมภาษณ์ที่สถานทูต:

สำหรับผู้ยื่นคำร้องทุกท่านที่ประสงค์จะไปทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่อาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ชาวเดนมาร์กจะต้องทำการนัดหมายทันทีหลังจากยื่นใบคำร้อง หรือขึ้นอยู่กับความสะดวกของผู้ยื่นคำร้อง (ขั้นตอนนี้อาจจะทำให้การดำเนินการล่าช้า หากผู้ยื่นคำร้องคอยนานเกินไปหลังจากทำการยื่นแล้ว)
หากสถานทูตต้องการข้อมูลเพิ่มเติม บริษัทวีเอฟเอส ฯ จะติดต่อผู้ยื่นคำร้องเพื่อบอกกล่าวเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ที่สถานทูต

สำหรับหนังสือเดินที่ได้ผ่านขั้นตอนแล้ว สามารถติดต่อรับคืนได้จากศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า บริษัทวีเอฟเอสฯ ประจำประเทศไทย ระหว่างเวลา 13.00 น.-16.00 น. ผู้ยื่นคำร้องสามารถตรวจสอบสถานะการสมัครได้โดยคลิกที่ Track your Application.

ข้อมูล ระบบการสแกนลายนิ้วมือ


ระบบสารสนเทศด้านวีซ่า (Visa Information System - VIS)

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าจะมีการปรับเปลี่ยน  เนื่องจากระบบข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่า หรือ VIS มีการเพิ่มขั้นตอน  โดยผู้สมัครจะต้องทำการสแกนลายนิ้วมือ เข้าระบบการยื่นคำร้องขอวีซ่า

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ผู้สมัครที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าในเขตประเทศเชงเก้น จะต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวของท่านเอง เพื่อที่จะทำการถ่ายภาพระบบดิจิตอล และ สแกนลายนิ้วมือ ทั้ง 10 นิ้ว และข้อมูลจะถูกเก็บเป็นหลักฐานเป็นเวลา 59 เดือน

วัตถุประสงค์หลักของ VIS คือการอำนวยความสะดวกในการออกวีซ่า และการควบคุมหรือตรวจสอบที่ชายแดน และเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สมัคร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรป กรุณาคลิกที่นี่ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ขั้นที่ 1
คำร้องขอวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก / ไอซ์แลนด์ และ วีซ่าการพำนักระยะยาวสามารถยื่นขอได้ที่ศูนรับยื่นวีซ่า

ขั้นที่ 2
ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดแน่ใจว่าคุณได้อธิบายจุดมุ่งหมายของการไปเยี่ยมได้กระจ่างชัดแล้ว - ขอให้จำไว้ว่ายังมีเราคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดช่วงที่วีซ่าของคุณอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการแต่ไม่ได้รับอนุญาตในการช่วยคุณในการเลือกชนิดของวีซ่า เราไม่สามารถให้คำตอบคุรได้ว่าระยะเวลาในการทำวีซ่าจะเสร็จเมื่อไรเพราะว่าการพิจารณาทั้งหมดขึ้นอยู่กับสถานฑูตเดนมาร์ก

ขั้นที่ 3
กรุณาไปที่ลิ้งค์ “เกี่ยวกับการขอวีซ่าทั้งหมด” เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนและข้อมูลของวีซ่า

ขั้นที่ 4
กรุณาทำความเข้าในข้อกำหนดของความปลอดภัยก่อนที่คุณจะมายื่นขอวีซ่าที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าสถานฑูตเดนมาร์ก,กรุงเทพ