หน้าหลัก I   English I  Thai  
สมัคร
วีซ่าประเทศเดนมาร์ก
ใน
ประเทศไทย
ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าตัวอย่างภาพถ่ายที่ถูกต้อง
ระเบียบใหม่เรื่องขนาดของรูปถ่ายที่ใช้ยื่นคำร้องขอวีซ่า

หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กได้ติดตั้งระบบใหม่เพื่อใช้สแกนข้อมูลชีวภาพ  รวมทั้งรูปถ่ายสำหรับการยื่นขอวีซ่านั้น
ขอเรียนให้ทราบว่ารูปถ่ายที่ใช้ยื่นเพื่อขอคำร้องต้องเป็นรูปถ่ายขนาด 35 x 45 มม. เท่านั้น
และขนาดความยาวของศีรษะไม่ควรเกิน  30 - 36 มม. นับจากความยาวจากคางไปถึงส่วนบนสุดของผม

รูปถ่ายต้องเป็นรูปสีและฉากต้องเป็นสีสว่าง

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเดนมาร์กได้รับคำสั่งจากสถานทูตเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก
เพื่อแจ้งให้ผู้สมัครที่ยื่นขอวีซ่าซึ่งคำร้องไม่ได้รับการยอมรับว่าหากรูปถ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น
ผู้สมัครอาจต้องถ่ายรูปใหม่ให้ถูกต้องตามระเบียบทั้งหมดก่อนที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่ากับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าได้

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้บนป้ายประกาศที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเดนมาร์กได้หรือ

เว็บไซต์ http://www.politi.dk/da/borgerservice/pas/pasbilleder/

ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ขั้นที่ 1
คำร้องขอวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก / ไอซ์แลนด์ และ วีซ่าการพำนักระยะยาวสามารถยื่นขอได้ที่ศูนรับยื่นวีซ่า

ขั้นที่ 2
ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดแน่ใจว่าคุณได้อธิบายจุดมุ่งหมายของการไปเยี่ยมได้กระจ่างชัดแล้ว - ขอให้จำไว้ว่ายังมีเราคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดช่วงที่วีซ่าของคุณอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการแต่ไม่ได้รับอนุญาตในการช่วยคุณในการเลือกชนิดของวีซ่า เราไม่สามารถให้คำตอบคุรได้ว่าระยะเวลาในการทำวีซ่าจะเสร็จเมื่อไรเพราะว่าการพิจารณาทั้งหมดขึ้นอยู่กับสถานฑูตเดนมาร์ก

ขั้นที่ 3
กรุณาไปที่ลิ้งค์ “เกี่ยวกับการขอวีซ่าทั้งหมด” เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนและข้อมูลของวีซ่า

ขั้นที่ 4
กรุณาทำความเข้าในข้อกำหนดของความปลอดภัยก่อนที่คุณจะมายื่นขอวีซ่าที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าสถานฑูตเดนมาร์ก,กรุงเทพ