หน้าหลัก I   English I  Thai  
สมัคร
วีซ่าประเทศเดนมาร์ก
ใน
ประเทศไทย
ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าวีซ่าท่องเที่ยวไม่มีญาติหรือเพื่อนที่ประเทศเดนมร์ค/ไอซ์แลนด์

กรุณายื่นคำร้องขอวีซ่าล่วงหน้าในช่วงที่มีฤดูกาลท่องเที่ยว

ต้องกรอกทุกช่องในแบบฟอร์มใบคำร้องให้ครบถ้วนและถูกต้อง
สถานทูตขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารเพิ่มเติมและ/หรือข้อมูลเมื่อต้องการ

เมื่อวีซ่าได้รับการอนุมัติ ผู้ยื่นคำร้องจะต้องเรียนให้สถานทูตทราบถึงตารางการเดินทาง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับเคสที่ถูกส่งให้ทางกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเดนมาร์กนั้น หลังจากทางสถานทูตได้รับการติดต่อจากกองฯเรื่องผลของการพิจารณา ทางสถานทูตจะแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายในเวลาประมาณ 5 วัน

บันทึกสำหรับอ้างอิงเพิ่มเติมสำหรับชาวเดนมาร์ก:

หากชาวเดนมาร์กท่านใดได้ดำเนินการยื่นเอกสารพร้อมกับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า และท่านกำลังพำนักอยู่ในประเทศไทย ในช่วงระหว่างดำเนินการโดยทางกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเดนมาร์ก (ดีไอเอส) นั้น ขอให้ท่านตรวจสอบเอกสารทางไปรษณีย์ของท่านในประเทศเดนมาร์กด้วย เนื่องจากทางดีไอเอสอาจติดต่อท่านเพื่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติม โดยปกติดีไอเอสจะให้ระยะเวลาท่าน 2 สัปดาห์ในการตอบคำถาม

อยู่:
The Danish Immigration Service
Ryesgade 53
2100 Copenhagen Ø
Telephone: +65 35 36 66 00


ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ขั้นที่ 1
คำร้องขอวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก / ไอซ์แลนด์ และ วีซ่าการพำนักระยะยาวสามารถยื่นขอได้ที่ศูนรับยื่นวีซ่า

ขั้นที่ 2
ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดแน่ใจว่าคุณได้อธิบายจุดมุ่งหมายของการไปเยี่ยมได้กระจ่างชัดแล้ว - ขอให้จำไว้ว่ายังมีเราคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดช่วงที่วีซ่าของคุณอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการแต่ไม่ได้รับอนุญาตในการช่วยคุณในการเลือกชนิดของวีซ่า เราไม่สามารถให้คำตอบคุรได้ว่าระยะเวลาในการทำวีซ่าจะเสร็จเมื่อไรเพราะว่าการพิจารณาทั้งหมดขึ้นอยู่กับสถานฑูตเดนมาร์ก

ขั้นที่ 3
กรุณาไปที่ลิ้งค์ “เกี่ยวกับการขอวีซ่าทั้งหมด” เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนและข้อมูลของวีซ่า

ขั้นที่ 4
กรุณาทำความเข้าในข้อกำหนดของความปลอดภัยก่อนที่คุณจะมายื่นขอวีซ่าที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าสถานฑูตเดนมาร์ก,กรุงเทพ