หน้าหลัก I   English I  Thai  
สมัคร
วีซ่าประเทศเดนมาร์ก
ใน
ประเทศไทย
บทนำ

สถานทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย ได้มอบหมายให้ วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด ประจำกรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์กในกรุงเทพมหานคร

ประเทศในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้แก่ ออสเตรีย, เบลเยี่ยม, สาธารณรัฐเชค, เดนมาร์ก, เอสโทเนีย, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อิตาลี,ลัทเวีย, ลิทัวเนีย, ลิกเตนสไตน์, ลักเซมเบอร์ก, มัลตา, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, โปรตุเกส, สโลวาเกีย,สโลเวเนีย, สเปน, สวีเดน , และ สวิตเซอร์แลนด์

ประเทศสมาชิกที่มีอำนาจในการพิจารณาและตัดสินคำร้องขอวีซ่า ดังนี้

ก. จุดมุ่งหมายคือประเทศสมาชิกนั้นประเทศเดียว

ข. หากมีกำหนดการเดินทางไปหลายประเทศ จะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ เป็นประเทศสมาชิกที่คาดว่าจะมีการพำนักอยู่นานที่สุด หรือมีวัตถุประสงค์สำคัญในการไปพำนัก

ค. หากมิได้เจาะจงประเทศใดประเทศหนึ่งในกลุ่มสมาชิก ให้ผู้สมัครยื่นคำร้องขอวีซ่า ณ ประเทศที่ท่านคาดว่าจะผ่านข้ามแดนเข้าสู่ประเทศอื่นในกลุ่มสมาชิก


เว็บไซต์นี้ได้จัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับชาวไทยซึ่งประสงค์ที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น เพื่อจะเดินทางไปประเทศเดนมาร์กและประเทศไอซ์แลนด์ รวมถึงประเทศกรีนแลนด์ และหมู่เกาะแฟโร

คำร้องขอวีซ่าที่ยื่นที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย ตามอำนาจการพิจารณาที่ได้กำหนดไว้ คำร้องขอทั้งหมดจะถูกพิจารณาโดยสถานทูตเดนมาร์ก ประจำกรุงเทพมหานคร

โปรดทราบว่า ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่า (หรือรับหนังสือเดินทาง หลังจากที่คำร้องขอวีซ่าได้รับการพิจารณาแล้ว) ณ สถานทูตเดนมาร์ก ประจำกรุงเทพมหานครได้โดยการนัดหมายโดยตรงกับทางสถานทูตฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์เท่านั้น

สมาชิกครอบครัวของพลเมืองประเทศในกลุ่มคณะกรรมาธิการยุโรป/กลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU / EEA) ที่ไม่ใช่สัญชาติเดนมาร์กและไอซ์แลนด์

ท่านอาจได้รับการพิจารณาวีซ่าก่อนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้

เป็นสมาชิกครอบครัวของบุคคลที่เป็นพลเมืองของประเทศในกลุ่มคณะกรรมาธิการยุโรป/กลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรป (EU / EEA)
เป็นพลเมืองของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป/กลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรปที่มีการเดินทางหรือตั้งถิ่นฐานในประเทศสมาชิก โดยที่มิได้เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกนั้น
มีกำหนดการที่จะเดินทางร่วมกับพลเมืองของประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป/กลุ่มเขตเศรษฐกิจยุโรป หรือเพื่อไปพบกันในประเทศในกลุ่มสมาชิก

หากท่านมีคุณสมบัติดังนี้กล่าวข้างต้น เพื่อการร่นระยะเวลาการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องแสดงหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ ณ วันที่ยื่นคำร้องขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าอาจได้รับการยกเว้นสำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 อย่างในข้อต่อไปนี้

- เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี
- เด็กนักเรียนระดับประถมศึกษา นักเรียนมัธยม นักศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เดินทางกับอาจารย์ที่เดินทางเพื่อวัตถุประสงค์ในการศึกษาหรือฝึกอบรมด้านการศึกษา
- นักวิจัยจากประเทศที่สาม ผู้มีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์ตามที่ระบุในการลงนามในสนธิสัญญาเลขที่ 2005/761/EC ของรัฐสภายุโรป ลงนามเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2548 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นักวิจัยจากประเทศที่สามในการเดินทางและพำนักชั่วคราวในกลุ่มประเทศสมาชิกเพื่อการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์
- ตัวแทนขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่มีอายุ 25 ปีหรือน้อยกว่า เพื่อวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมงานสัมมนา การประชุม การกีฬา งานทางด้านวัฒนธรรม หรือ นิทรรศการเพื่อการศึกษาซึ่งจัดโดยองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไร
- ผู้ถือหนังสือเดินทางสำหรับนักการทูตและหนังสือเดินทางราชการ
- ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา การประชุม การกีฬา งานทางด้านวัฒนธรรม หรือ นิทรรศการเพื่อการศึกษาซึ่งจัดโดยองค์การที่ไม่แสวงหาผลกำไร ที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี

ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจได้รับการยกเว้นสำหรับผู้สมัครกลุ่มอื่น ตามกฎของการขอวีซ่าหัวข้อที่ 16 โดยประเทศเดนมาร์กจะเป็นผู้พิจารณาในการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับกลุ่มที่นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น กรุณาติดต่อสถานทูตเดนมาร์กเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมของวีเอฟเอส

ผู้สมัครขอวีซ่าผ่านทางวีเอฟเอส ต้องชำระค่าธรรมเนียมการให้บริการของวีเอฟเอส โดยอาจมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม หากท่านมีความประสงค์ที่จะใช้บริการอื่นเพิ่ม โปรดศึกษาข้อมูลตรงบริการเพิ่มเติม

สำหรับผู้ที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอวีซ่า

ผู้สมัครที่ประสงค์ยื่นคำร้องขอวีซ่า จะต้องอ่านข้อมูลในเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด โดยคำแนะนำที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้จะช่วยให้ท่านเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ซึ่งจะลดความเสี่ยงในการยื่นขอวีซ่าของท่านจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือใช้เวลานานมากขึ้นในการดำเนินการ

โปรดรับทราบว่าท่านอาจได้รับการแจ้งให้มาพบกับเจ้าหน้าที่ เพื่อการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลที่แผนกวีซ่า สถานทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาคำร้องยื่นขอวีซ่าของท่าน

ข้อมูล ระบบการสแกนลายนิ้วมือ

ระบบสารสนเทศด้านวีซ่า (Visa Information System - VIS)

ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าจะมีการปรับเปลี่ยน  เนื่องจากระบบข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่า หรือ VIS มีการเพิ่มขั้นตอน  โดยผู้สมัครจะต้องทำการสแกนลายนิ้วมือ เข้าระบบการยื่นคำร้องขอวีซ่า

อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 ผู้สมัครที่ต้องการยื่นคำร้องขอวีซ่าในเขตประเทศเชงเก้น จะต้องมายื่นคำร้องด้วยตัวของท่านเอง เพื่อที่จะทำการถ่ายภาพระบบดิจิตอล และ สแกนลายนิ้วมือ ทั้ง 10 นิ้ว และข้อมูลจะถูกเก็บเป็นหลักฐานเป็นเวลา 59 เดือน

วัตถุประสงค์หลักของ VIS คือการอำนวยความสะดวกในการออกวีซ่า และการควบคุมหรือตรวจสอบที่ชายแดน และเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สมัคร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรป กรุณาคลิกที่นี่
ขั้นตอนในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
ขั้นที่ตอน 1 : การยื่นคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก / วีซ่าไอซ์แลนด์ และวีซ่าพำนักระยะยาว สามารถยื่นได้ที่ศูนย์รับคำร้อง วีซ่า
ขั้นที่ตอน 2 : ก่อนทำการยื่นขอวีซ่า โปรดแน่ใจว่าท่านมีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของการเยือน โปรดทราบว่าทางศูนย์นั้นมีหน้าที่ในการช่วยเหลือท่านตลอดการดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่า แต่ไม่ได้รับการอนุญาตให้คำปรึกษาหรือแนะนำท่านเกี่ยวกับประเภทวีซ่า งานของทางศูนย์นั้นเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มีสิทธิ์ในการกำหนดว่าท่านจะได้รับวีซ่านั้นหรือไม่ และไม่สามารถระบุได้ว่าต้องใช้เวลาในการดำเนินการเท่าใด เพราะการพิจารณาทั้งหมดนี้เป็นสิทธิ์ของทางสถานทูตเดนมาร์กแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น
ขั้นที่ตอน 3 : กรุณาไปที่ลิ้งค์ “เกี่ยวกับวีซ่าทั้งหมด” เพื่อที่จะทำความเข้าใจรายละเอียดของวีซ่าต่างๆ
ขั้นที่ตอน 4 : กรุณาอ่านกฏระเบียบเพื่อความปลอดภัยก่อนที่จะเข้ามาที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หรือสถานทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 5 : ท่านจำเป็นต้องทำนัดหมายสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเดนมาร์ก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาคลิกที่นี่
การติดตามสถานะการยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบออนไลน์
หากท่านได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องการยื่นขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถติดตามสถานะการยื่นขอคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ที่นี่

ท่านสามารถติดตามผลสถานะใบคำร้องขอวีซ่าโดยการพิมพ์เลขที่ใบเสร็จ และ วันเกิดของท่าน.
กรุณาคลิกที่นี่.