หน้าหลัก I   English I  Thai  
สมัคร
วีซ่าประเทศเดนมาร์ก
ใน
ประเทศไทย
การทำงาน
กรุณาอ่านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับใบอนุญาตพักอาศัยและใบอนุญาตทำงานเบื้องต้นที http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/coming_to_dk.htm

ในหลักการทั่วไป
ผู้ยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนักอาศัยต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าเดนมาร์ก หรือในประเทศที่ผู้ยื่นคำร้องอาศัยอยู่ในระยะ 3 เดือนที่ผ่านมา

เอกสารที่เป็นภาษาไทยทั้งหมด ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเดนมาร์ก สถานทูตจะรับรองเอกสารแปลโดยคิดค่าธรรมเนียม
สถานทูตขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับรองเอกสารหากพบว่าการแปลนั้นไม่ถูกต้อง ถึงแม้ว่าจะผ่านการรับรองโดยฝ่ายรับรองเอกสารของกระทรวงการต่างประเทศของไทยแล้ว
กรุณาติดต่อแผนกกงสุลเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรอง/การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 343 1100 ต่อแผนกกงสุล หรือเว็บไซท์

http://www.ambbangkok.um.dk/en/menu/ConsularServices/FamilyandCivilLawCases/ VerificationofThaiDocuments/

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่าทำงาน :
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/work.htm

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานที่รับเงินเดือน -
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/salaried_work.htm

รายการโพซิทิฟลิสท์ -
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/positivelist/positive-list.htm

รายการจำกัดค่าจ้าง -
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/pay-limit-scheme.htm

รายการบริษัท -
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/corporate-scheme.htm

รายการกรีนการ์ด -
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/greencard-scheme/greencard-scheme.htm

นักวิจัย -
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/researchers.htm

นักกีฬา -
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/athletes.htm

ผู้ที่ทำงานด้านศาสนา -
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/members_of_clergy_missionaries.htm

ธุรกิจส่วนตัว -
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/self_employement.htm

กลุ่มพิเศษ :
http://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/work/special-groups.htm

คำร้องขอวีซ่าจะถูกส่งไปยังแผนกตรวจคนเข้าเมืองของเดนมาร์กในประเทศเดนมาร์กเพื่อดำเนินการต่อไป

สถานทูตจะติดต่อผู้ยื่นคำร้องทันทีที่แผนกตรวจคนเข้าเมืองของเดนมาร์กได้รับผลการพิจารณา

ที่อยู่ :
The Danish Immigration Service
Ryesgade 53
2100 Copenhagen Ø
หมายเลขโทรศัพท์ : +45 35 36 66 00
อีเมล : us@us.dk
เว็บไซต์ : www.newtodenmark.dk or www.nyidanmark.dk
ขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ขั้นที่ 1
คำร้องขอวีซ่าของประเทศเดนมาร์ก / ไอซ์แลนด์ และ วีซ่าการพำนักระยะยาวสามารถยื่นขอได้ที่ศูนรับยื่นวีซ่า

ขั้นที่ 2
ก่อนที่จะยื่นคำร้องขอวีซ่า โปรดแน่ใจว่าคุณได้อธิบายจุดมุ่งหมายของการไปเยี่ยมได้กระจ่างชัดแล้ว - ขอให้จำไว้ว่ายังมีเราคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดช่วงที่วีซ่าของคุณอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการแต่ไม่ได้รับอนุญาตในการช่วยคุณในการเลือกชนิดของวีซ่า เราไม่สามารถให้คำตอบคุรได้ว่าระยะเวลาในการทำวีซ่าจะเสร็จเมื่อไรเพราะว่าการพิจารณาทั้งหมดขึ้นอยู่กับสถานฑูตเดนมาร์ก

ขั้นที่ 3
กรุณาไปที่ลิ้งค์ “เกี่ยวกับการขอวีซ่าทั้งหมด” เพื่อทำความเข้าใจในขั้นตอนและข้อมูลของวีซ่า

ขั้นที่ 4
กรุณาทำความเข้าในข้อกำหนดของความปลอดภัยก่อนที่คุณจะมายื่นขอวีซ่าที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าสถานฑูตเดนมาร์ก,กรุงเทพ